Xxnx ookloo

vatktreskedő lakásán az asszony- 49 890 pengőt éx egy 50 ezer ig pengőről szóló szabadkai. •— 4 A Mátyás kirá y téri árokóvó- hely mellett színes párnán fe- küdve egy 4 éves zsidó gyer- mekleányt találtak, bevitték a rendőrségre. Ehhez természetesen szükségünk van az események pontos ismeretére, azonkívül földrajzi ismeretekre is. A beír*j-»zéj időpontjától kezd- : vi ss ; - dó~ a váróiban nem tar- tózkodhat, kivéve azokat a sze melyeket, akikre a Diéid-caillag .viselése nem- kötelező. ' m - Elfogták a halóság emberei Brach Simont - és Fisch**r Mik- lós volt v is kereskedőt 33 tagú családjaikkal rgyutt, akik még a zsidótlanitás előtt megszök- tek és a nagynyiresi erdőkben rendeztek be maguknak tanyát. A múlt számunkban kezűit' Wiesel-féle betörés tettesét: Ba- lázs István fiatalembert a szat- mári törvényszék 6 évi fpgy* házra Ítélte. i — Az üresen maradt üz- lethelyisége kö, árukészlete szétorztásra ke- - Írül, az arra alkalmas, kellő szaktudással és tokével ren- / delkező keresztény keres- kedő .engedéllyel kiveheti. Az átállítás során lermé- szetesen előnyben fogom részesíteni a hadviselteket. msgysr kereskedő- társadalom' a 1 helyzet ma-' gaslatára emelkedjék: ne le-., jgyen kicsinyes, ne áskálő$| * jék bgymás ellen, segitsei^ minden erejével mindazokon^ a nehézségeken, s mely ele ilyen átálitással természet?? • ' • Türelem i - f , V'." \ 0 W && ,4 #| 1- I x 0^ A"-ííí S* •Ss. Ö¥fi tflfi '' rillt: " x V \ vÉ*' I P 11 # 1 - v f # f s 1 1 1 f .#0 1 'V ; Í -35T vt, ^ ^ ^ Í5; ^ ^ • v/,í ' 0' '■ w 50 1 v ■ 1 1Cif Éf$^ .#'# ff .. Ez az ellenség egyik fegyvere a belső arcvonal gyengítésére, mely ellen jól fel kell vérteznünk önmagunkat és elejét kell vennönk a rémhírek továbbterjedésének.

n megválasztott tanács öt- tag- ja, akik engedélyre ésetenkint nag^haiják el i tábort . Az átállítás — A honvédelem és a köz- gazdaság szempontjából múl- hatatlanul szükséges üzletek továbbra is működni fognak, természetesen a zsidó tulaj- donos és a zsidó alkalma- zottak nélkül.Hirschhorn Foundation Dávid and Barbara Margulies The Nash Family Foundation Harris Rosen Dávid and Sylvia Steiner Ruth Taubman Original publication data TITLE IMPRINT DESCRIPT SUBJECT add'l NAME ADD' L TITLE Emlék Könyv Nagybánya : Nagysomkút, Felsőbánya, Kápolnok Monostor és Környéke Zsidóságának tragédiájáról / [szerkesztő Ichak Joszéf Kohón]. Hasonlóképpen nemsoká- ra sor kérül a zsidó házak- ból kikerült Ingóságok érté- tekben tárolt áruk értéke- sítésére. "Áron Ábrahám, csontfaragó, 22 éves, Muszkái Sámuelné, 39 éves, Frankéi Mózes, 32 éves, Benedek István, középiskolai tanuló, 16 éves, Farkas Mózes, kisbolt- tulajdonos, 80 éves, Stern Salamonné, 60 éves, dr.Tel Aviv : ír gun Yocze Baia Maré (Nagybánya) b’Israel, 1996. Benedek László, orvos, 45 éves, Gottlieb Lászlóné, 34 éves, dr. Vider Péterné, 57 éves." Az 1944 június 11-i számban Nagybánya polgármestere, dr. ‘ /*** ' Mi lesz a Küóder kereskede- lem^ és közlekedésügyi mi- niszter 'nyilatkozatából vet- tük az alábbiakat: • " - Amint a kormány a zsidó vagyonok zár alá vé- tele tárgyában rendelkezett: egyidejűleg intézkedett a be- zárt és záf alá vett zsidó kereskedések' ~ feltarozása iránt is, hogy számbavehető legyen az árumennyiség, amelyet a zsidók tárolnak..Tamássy a következő hirt közli: "A zsidók boltjait és lakásait felügyelet mellett elkobozták.

Leave a Reply